Hizmet Sözleşmesi


MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1.  İşbu Hizmet Sözleşmesi (?Sözleşme?)?? adresinde mukim ?(işbu Sözleşme?de bundan sonra "KATILIMCI" olarak anılacaktır) ile Mustafa Kemal Mah. 2141. Cad. No:22/10 06520 Çankaya Ankara adresinde mukim Sempro Danışmanlık Müh. Hiz. ve Tem. Ltd. Şti. (işbu Sözleşme?de bundan sonra "HİZMET SUNAN" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.2. Hizmet Sunan Bilgileri

Unvan            : Sempro Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri ve Temsilcilik Limited Şirketi

Adres             : Mustafa Kemal Mah. 2141. Cad. No:22/10 06520 Çankaya Ankara

Vergi Dairesi  : 7610526094

Telefon          : 0090 312 219 63 93

İnternet sitesi : http://www.sempro.com.tr/?

E-posta          : info@sempro.com.tr

Mersis No      : 0-7610-5260-9400011

1.3. Katılımcı Bilgileri

 • İsim               :

  Adres             :

  Telefon          :

  E-posta          :

MADDE 2 - SÖZLEŞMENIN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, HİZMET SUNAN?ın ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği ve işbu Sözleşme?nin 3?üncü maddesinde nitelikleri belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 ? HİZMET DETAYLARI

3.1. HİZMET SUNAN, uçtan uca kurumsal dönüşümü sağlamaya yardımcı olan metotlar hakkında konferans, etkinlik ve eğitimler ( bundan sonra "Etkinlik" olarak anılacaktır.) düzenleyerek katılımcılara şirket bünyesinde sürdürülebilir sürekli iyileştirmenin yolunu açan organizasyonel ve kültürel değişim hakkındaki en iyi uygulamaları aktarmaktadır. 

 Etkinlik?e katılmak isteyen KATILIMCI, elektronik ortamda HİZMETSUNAN?a ait internet sitesi üzerinden başvuru yapar.

3.2. Etkinlik kapsamına ve programına işbu Sözleşme?de ve işbu Sözleşme?nin ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme formu ile internet sitesinde yer verilmiştir. KATILIMCI, HİZMET SUNAN?a ait internet sitesinde ve Ön Bilgilendirme formundaişbu Sözleşme konusu Etkinlik?in temel nitelikleri, kapsamı, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. KATILIMCI, HİZMET SUNAN tarafından gerçekleştirilecek Etkinlik için katılım bedelini ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. KATILIMCI, katılım bedelini banka kredi kartı veya başka ödeme kartı ile veya banka hesabına transfer veya EFT şeklinde HİZMET SUNAN?ın aşağıda detayları belirtilen Türk Lirası veya Amerikan Doları hesabına ödeyebilir.

 

İş Bank (TL)

İş Bank (USD)

BilkentŞubesi

BilkentŞubesi

Banka HesapNumarası 4276-442969

Banka HesapNumarası 4276-0237642

IBAN TR25 0006 4000 0014 2760 442969

IBAN TR72 0006 4000 0024 2760 2376 42

Swift Code ISBKTRIS

Swift Code ISBKTRIS

 

MADDE 4 ? HİZMETİN İFASI VE İFA ŞEKLİ

4.1. Etkinlik, HİZMET SUNAN tarafından internet sitesinde yahut Ön Bilgilendirme Formunda açıklanan yer ve tarihte ifa edilecektir. İfa anında KATILIMCI?nın ifa yerinde bulunmaması halinde HİZMET SUNAN edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2. İşbu Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme?nin KATILIMCI tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin HİZMET SUNAN?ın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, HİZMET SUNAN?ın konu hizmeti ifa etme yükümlülüğü doğmaz.

MADDE 5 ? KATILIMCI?NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. KATILIMCI, HİZMET SUNAN?ın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri ile satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. http://www.semprocon.com.tr/ sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödenip HİZMET SUNAN?ın hesaplarına geçtiği takdirde işbu Sözleşme kurulmuş ve KATILIMCI işbu Sözleşme?nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2. HİZMET SUNAN?ın, KATILIMCI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, mesaj, telefon görüşmesi ve diğer yollarla hizmet ile ilgili iletişim, bildirim ve diğer amaçlarla KATILIMCI?ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. KATILIMCI, işbu Sözleşme?yi kabul etmekle HİZMET SUNAN?ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.3. KATILIMCI, kayıt esnasında belirttiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen kişisel bilgilerinin (isim-soy isim, telefon, e-posta adresi, adres, telefon) doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin yanlış verilmesi durumunda tüm sorumluluk KATILIMCI?ya aittir.

5.4. KATILIMCI, HİZMET SUNAN?a ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, HİZMET SUNAN?ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, HİZMET SUNAN?ın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.5. KATILIMCI, HİZMET SUNAN?a ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlâl etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KATILIMCI?yı bağlayacaktır.

5.6. KATILIMCI tarafından, Etkinlik esnasında, HİZMET SUNAN yetkililerine, konuşmacılara, veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da  şikâyete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, HİZMET SUNAN?ın ya da bu davranışlara maruz kalan konuşmacı veya diğer katılımcıların her türlü hakkı saklı olup, HİZMET SUNAN bu eylemi gerçekleştiren katılımcıyı veya katılımcıları salondan çıkarma ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından etkinliği sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcı veya katılımcılar etkinliğe katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

MADDE 6 ? HİZMET SUNAN?IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. HİZMET SUNAN, işbu Sözleşme konusu Etkinlik?e ilişkin olarak http://www.semprocon.com.tr/ internet sitesinde ve Ön Bilgilendirme formunda yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Etkinlik içeriği, Etkinlik esnasında, HİZMET SUNAN?ın ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda KATILIMCI?nın ücret iade hakkı doğmamaktadır.

6.3. HİZMET SUNAN, programda açıklanan etkinlik günü, saati, yeri ve konuşmacıları değiştirme hakkını saklı tutar.

6.4. Etkinlik programında değişiklik yapma, Etkinlik?in programda belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi HİZMET SUNAN?ın tasarrufunda olup, bu durum KATILIMCI?ya bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren oturumlar için HİZMET SUNAN?anaKATILIMCI?dan  ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

6.5. Etkinlik?in yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir etkinliğe katılım için kullanılmasına imkân verilmesi tamamen HİZMET SUNAN?ın  tasarrufundadır.

6.6. HİZMET SUNAN?ın taahhüt ettiği hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde HİZMET SUNAN, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde KATILIMCI?ya yazılı olarak bildirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde KATILIMCI?ya iade eder.

MADDE 7 ? HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

7.1. KATILIMCI?nın  kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

7.2. KATILIMCI, banka kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi,  ödemeyi taksitli olarak da yapabilir. Taksitlendirme işlemleri, HİZMET SUNAN ile işbu Sözleşme dışı banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, HİZMET SUNAN taksitlendirme yapmayı yahut taksitlendirme işlemine olanak sağlayan bir banka ile anlaşma yapmayı taahhüt etmez. Banka, kampanyalar düzenleyerek HİZMET SUNAN?ın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar bankanın tasarrufundadır.

7.3. Banka kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılan ödemelerde, KATILIMCI tarafından http://www.semprocon.com.tr/ internet sitesinde yer alan etkinlik ödeme sayfasına kart bilgilerinin girilmesi ve sonrasında bankanın işleme sanal olarak onay vermesiyle katılım bedeli tahsil edilmiş ve işbu Sözleşme kurulmuş olur. Hizmetin alınmasından sonra, KATILIMCI?ya ait kredi kartının, KATILIMCI?nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini HİZMET SUNAN?Aödememesi halinde, HİZMET SUNAN sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

7.4. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde ise işbu Sözleşme?nin kurulma anı, ödemenin HİZMET SUNAN?ın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (iki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, HİZMET SUNAN,hizmete ilişkin hizmet satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

MADDE 8 ? CAYMA HAKKI:

8.1. KATILIMCI, işbu Sözleşme konusu hizmete ilişkin olarak sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde cayma bildiriminin HİZMET SUNAN?a yazılı olarak yöneltilmesi gerekir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde hizmet bedeli KATILIMCI?ya iade edilir. Bu süreler haricinde KATILIMCI tarafından işbu Sözleşme?den cayma hakkının kullanılması takdirinde etkinlik katılım bedeli KATILIMCI?ya iade edilmez. Cayma bildirimi her halükârda etkinliğe 1(bir) hafta kala kullanılamaz.

MADDE 9 ? BİLDİRİMLER

9.1. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. KATILIMCI, işbu Sözleşme?den doğabilecek ihtilaflarda HİZMET SUNAN ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu?nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. HİZMET SUNAN?ın iletişim bilgileri işbu Sözleşme?nin 1.2. maddesinde belirtilmiş olup yapılacak her türlü yazışmada ve iletişimde burada belirtilen bilgiler esas alınacaktır. KATILIMCI?nın iletişim bilgileri ise kayıt esnasında beyan ettiği bilgilerdir ve bildirimler için bu bilgiler esas alınacaktır.

9.3. Taraflar, iletişim bilgilerinin değişmesi halinde derhal bu değişikliği birbirlerine bildirecekve bildirimler yeni e-posta adresine yapılacaktır. 

MADDE 10 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (?KVKK?) kapsamında, KATILIMCI?nın kişisel verileri HİZMET SAĞLAYAN tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işbu Sözleşme?nin kurulması ve ifası ile Sözleşme konusu Etkinlik?in ifası amacıyla sınırlı olmak üzere KVKK madde 5/2-c kapsamında ?bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması? hukuki sebebi ile sınırlı olarakkullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek ve bu fıkrada belirtilen amaçlarla yurt içindeki çalışanlarına, iş ortaklarına aktarılmak,sınıflandırılmak suretiyle sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi elektronik veya fiziki ortamlar kullanılmak suretiyle işlenecek ve işbu hüküm kapsamında işlenme amacına uygun süre kadar saklanacaktır. HİZMET SAĞLAYAN tarafından işlenen ve doğrudan katılımcıdan elde edilen kişisel veriler şu şekildedir: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, başvuru sırasında verilen işyeri ve/veya ev adresi, işyeri adı , telefon numarası, e-posta adresi, düzenlenecek fatura için verilecek bilgiler, cookie kayıtları.

10.2. KVKK madde 11 kapsamında KATILIMCI aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK?ya uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklara yönelik olarak KATILIMCI tarafından yapılacak başvurular http://www.semprocon.com.tr/tr/iletisim adresindeki mail adresine veya yazılı olarak açık işyeri adresine iletilebilecektir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurular ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre KATILIMCI?dan ücret talep edilebilecektir.

MADDE 11 ? UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. KATILIMCI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığınca belirlenen parasal sınırlar dâhilinde hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

Tüketici sıfatını haiz olmayan KATILIMCI için, taraflar arasında işbu Sözleşme?den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme kurulmadan önce KATILIMCI, sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda önceden bilgilendirmiş olup, KATILIMCI işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş ve etkinlik katılım bedelini ödemiştir. Ödemenin HİZMET SUNAN tarafından alınmasıyla Taraflar arasında işbu Sözleşme kurulmuştur.

HİZMET SUNAN      :Sempro Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri ve Temsilcilik Limited Şirketi

KATILIMCI               :          

TARİH                        :          

okudum, ONAYLIYORUM.